REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Cu Megamind ai mega-animatii ”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promotionale este  SC Odeon Cineplex SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Pictor G.D. Mirea, nr 6, etaj 2, Sector 1, Bucuresti Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr J40/18165/24.10.20082, CUI 19145401, atribut fiscal RO, capital social 388.725.534 lei, tel 021.201.94.54/ fax 021.201.94.56, cont bancar  RO57 BPOS 7200 6557 767R ON01 deschis la BANC POST sucursala Pipera, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentata legal prin Doamna Irina Crisan in calitate de Director General .

Campania promotionala se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.  Orice persoana care participa la aceasta  campanie promotionala  este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect  neacordarea  premiilor  oferite de Organizator.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Campania promotionala „Cu Megamind ai mega-animatii” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMAPANIEI PROMOTIONALE

Aceasta campanie promotionala se va desfasura pe site-ul www.prokid.ro, sectiunea Concurs.
SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania promotionala se desfăşoară in perioada 18.04.2011-18.05.2011.
Campania promotionala  poate fi prelungită de către Organizator printr-un act adiţional la prezentul regulament.

 

SECŢIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Campania promotionala consta in acordarea de premii in urma organizarii  unor concursuri in perioada desfasurarii campaniei.

Poate participa la prezenta campanie  orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania (denumit in prezentul Regulament “client”), care a raspuns corect la intrebarile afisate pe pagina de concurs a site-ului www.prokid.ro.

Participarea la concurs constituie acordul ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice.
Nu pot participa la campanie, oricare din urmatoarele persoane: a) angajaţii si  persoanele fizice, colaboratori permanenti ai companiei SC Odeon Cineplex SRL, SC Sonya Mod SA care oferă servicii în legatură cu această campanie; c) angajati ai firmelor prestatoare de servicii de securitate si curatenie

 

 

SECŢIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI

   
Campania promotionala consta in acordarea de premii in urma organizarii  unor concursuri pe perioada manetionata mai sus:

Premiile constau in urmatoarele produse:

Megamind

DVD

3

Barnyard

DVD

2

Over the hedge

DVD

1

 

Clientul poate primi premiul gratuit in următoarele condiţii: 

  1. Daca intra pe site-ul www.prokid.ro
  2. Daca participa la concurs, raspunzand corect la intrebari
  3. Daca este castigatorul, prin tragere la sorti, a unuia dintre premiile de mai sus

 

SECŢIUNEA 7. PREMIILE ŞI ACORDAREA LOR

1. Premiile
Premiile se vor acorda dupa cum urmeaza:
Locul I: 3 dvd-uri: Megamind, Barnyard, Over the Hedge
Locul 2: 2 dvd-uri: Megamind, Barnyard
Locul 3: 1 dvd: Megamind
Pentru a intra in posesia premiului, Clientul este obligat sa transmită funcţionarului de la biroul de Informaţii Clienţi datele necesare pentru completarea borderoului de acordare de premii si anume: nume si prenume, numar buletin. Clientii poarta intreaga raspundere pentru corectitudinea datelor personale furnizate, Organizatorul neavand obligatia verificarii acestora. Datele cu caracter personal vor fi colectate exclusiv  pentru evidenta  finaciar- fiscala sau/si pentru indeplinirea unor obligatii legale.

 

SECTIUNEA 8. ALTERNATIVELE PREMIILOR

Castigatorii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau alte  obiecte in schimbul acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

 

SECŢIUNEA 9. TAXE 

Primirea premiului implică reţinerea de impozit pe premii de organizator, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Orice alte obligaţii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura cu acestea, revin in sarcina exclusiviva a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA  10. DIVERSE

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale , SC Odeon Cineplex SRL îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

 

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL PROMOŢIEI

Prin participarea la prezenta campanie, clientii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.
Regulamentul Oficial al promotiei poate fi solicitat in copie in mod gratuit la numarul 021.201.94.54 numar cu tarif normal, luni-vineri, orele 10:00-18:00, exceptand sarbatorile legale) pe perioada campaniei.

Pentru intrebari legate de campania promotionala, participantii pot suna la numarul de telefon 021.201.94.54  incepand cu data de 18.04.2011 si pana in data de 18.05.2011 unde vor primi toate informatiile legate de prezenta campanie promotionala.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA PROMOTIEI

Prezenta campanie promotionala  poate inceta  in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie

 

SECŢIUNEA 13. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC Odeon Cineplex SRL prelucreaza datele caracter personal ale clientilor in baza notificarii depusa la A.N.S.P.D.C.P si a inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr.10871.

Prin inscrierea la  campania promotionala, clientii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord cu prelucrarea, cu titlu gratuit,  de catre SC Odeon Cineplex SRL a datelor sale cu caracter personal in scopul  acordarii premiilor in conformitate cu  dispozitiile Regulamentului si ale Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele vor fi dezvaluite exclusiv angajatilor si/sau colaboratorilor Organizatorului, implicati in derularea campaniei si pot  fi dezvaluite si  unor imputerniciti ai Operatorului, pe baza unor clauze de confidentialitate si de asigurarea a pastrarii securitatii datelor. Dupa incheierea campaniei si desemnarea tuturor castigatorilor,  borderourile vor fi arhivate pe perioada de timp impusa pentru eventuale verificari/contestatii legate de  prezenta  campanie, precum si de  reglementarile  in materie, dupa care acestea vor fi distruse. 

Clientii au dreptul  de a obtine de la Organizator, in mod gratuit, la cerere si urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare se face fara respectarea legii, in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001. Cererea va fi intocmita in forma scrisa, va contine justificarea solicitarilor, va fi datata si semnata.

Cererile clientilor vor fi transmise la sediul societatii Organizatoare SC Odeon Cineplex SRL  din Bucuresti, str. Pictor G.D. Mirea, nr 6, et 2,  Sector 1, Bucuresti. In cerere  Clientul  poate arata daca doreste ca informatiile sa-i fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face numai personal. SC Odeon Cineplex  SRL  va comunica  masurile luate in baza cererii primite  in termen de 15 zile de la data primiri cererii.

Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modifcarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

SECTIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.